Skip to content

Bolagsstyrning

Till grund för styrningen av Electrolux Professional ligger aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Koden baseras på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att bolag inte är skyldiga att jämt följa varenda regel i koden, utan är fria att välja alternativa lösningar vilka de känner passar bättre för deras förutsättningar, förutsatt att de rapporterar varje avvikelse och beskriver den alternativa lösningen och anledningen till avvikelsen. Electrolux Professional kommer att tillämpa koden utan avvikelse.

Aktieägare genom
bolagsstämma

Valberedning

Externa revisorer

Styrelse

Ersättningsutskott

Revisionsutskott

Internrevision

VD och koncernchef
samt koncernledning