Skip to content

Electrolux Professional Group är en internationell koncern vilket innebär att vi är exponerade för olika typer av strategiska, operativa och finansiella risker på mikro- och makronivå. Risker hanteras genom ett systematiskt ramverk för riskhantering för att öka motståndskraften och stödja koncernen att uppnå sina mål.

Electrolux Professional Group’s styrelse har det övergripande ansvaret för risköversynen. ERM-styrningsstrukturen (Enterprise Risk Management) baseras på modellen med tre försvarslinjer, som fastställer roller, ansvar och relationen mellan riskhanteringsfunktionerna.

Koncernchefen, koncernledning, affärs- och koncernfunktioner utgör första linjens försvar. De äger risken, säkerställer riskövervakning och har ansvarar för att risker adresseras.

Andra linjens försvar, som utgörs av ERM-kommittén, har till uppgift att tillhandahålla riskhanteringsöversyn, support, annat stöd och rådgivning. ERM-kommittéen består av koncernens VD, koncernens CFO, chefsjuristen och koncernens Risk Manager.

Internrevision är tredje linjens försvar. Internrevision ansvarar för en oberoende granskning och utvärderar effektiviteten och ändamålsenligheten i koncernens riskstyrningsmodell och riskhanteringsprocesser. Bland annat undersöker internrevisionen implementering av interna kontroller och andra åtgärder för att minimera risker.

Electrolux Professional Group överför vissa risker till etablerade och internationellt erkända kommersiella försäkringsmarknader.

Strategiska risker

Strategiska risker är relaterade till makroekonomiska faktorer och geopolitiska förhållanden som leder till förändringar i affärsmiljön, och potentiellt kan ge betydande effekter på verksamheten och affärsmålen.

Efterfrågan på koncernens produkter påverkas av det allmänna ekonomiska klimatet inom professionell utrustning, vilket i sin tur påverkas av makroekonomiska faktorer i de länder och regioner där koncernen har verksamhet, inklusive tillväxttakten i den globala och lokala ekonomin

Riskhantering

Strategiska risker hanteras som en del av den normala verksamheten, det vill säga genom strategiska planer och affärsbeslut som fattas av styrelsen, koncernledningen och ledningsgrupper i hela koncernen.

Marknadernas tillgänglighet påverkas av geopolitiska beslut, aggressioner, sanktioner, exportkontroller etc. samt den allmänna, för närvarande rådande, politiska debatten, t.ex. om globalisering eller protektionism, vilket i slutändan påverkar de legala möjligheterna att göra affärer i vissa delar av världen samt tillgång och efterfrågan i allmänhet

Riskhantering

Noggrann övervakning av den geopolitiska utvecklingen i länder med politisk risk. Beredskap att agera för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Klimatförändringarna förväntas driva globala geografiska förändringar inom turism/affärsresor på grund av förändrat klimat som en varaktig fysisk risk. En stor del av kundbasen kan bli utsatt för en hög risk för klimatförändringar 2050 i ett 4-gradersscenario

Riskhantering

Geografiska skiften inom turism/affärsresor kan få ekonomiska konsekvenser i form av minskad efterfrågan på produkter och en övergång till nya geografiska områden vid högre breddgrader. Det är viktigt att vi håller jämna steg med en sådan förändring i efterfrågan. Att flytta högsäsongsturism till andra säsonger kan öppna upp framtida affärsmöjlighet under tidigare lågsäsonger.

Operativa risker

Operativa risker uppstår i affärsverksamheten och kan påverka koncernens finansiell ställning och resultat. Dessa risker förknippas främst med utveckling, design och tillverkning av koncernens produkter, leveranskedjan samt försäljning av produkter och tjänster världen över.

Koncernen har 13 produktionsanläggningar i åtta länder och tillverkningen består av en kedja av processer. Geopolitiskt ogynnsam utveckling, brand, naturkatastrofer, extrema väderförhållanden, epidemier, pandemier, systemfel, mekaniska fel eller utrustningsfel kan påverka koncernens tillverkningskapacitet.

Omfattande avbrott eller störningar på grund av sådana händelser kan ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet och finansiella ställning.

Störningar i koncernens produktionskapacitet i verksamheter och försörjningskedjan på grund av extrema väderhändelser har identifierats som en förändrad fysisk risk. Koncernens produktions- och leverantörsanläggningar kan komma att påverkas allt mer av extrema väderhändelser.

Riskhantering

Produktionsanläggningarna övervakar tillverkningsprocessen, testar säkerheten och produktkvaliteten, genomför riskbedömningar och utbildar medarbetarna. Koncernen arbetar strukturerat för att säkerställa medarbetarnas hälsa och välbefinnande, och gör regelbundna bedömningar av och hanterar säkerhets- och hälsorisker i verksamheten.

Produktionsanläggningarna granskas årligen gentemot en koncernomfattande skadeförebyggande standard, som bland annat inkluderar riskhantering, krisrutiner, kontinuitetsplanering och säkerhet. Programmet säkerställer fortlöpande förbättringar och kunskapsutbyte mellan anläggningar.

Koncernen har överfört delar av sina risker avseende egendomsskada och verksamhetsavbrott till direktförsäkringsmarknaden.

Lokalisering av produktionsanläggningar hanteras långsiktigt genom strategiska planer och affärsbeslut som fattas av styrelsen, koncernledningen och ledningsgrupper inom koncernen.

Produktionsprocessen är beroende av tillgänglighet och snabb leverans av komponenter och råmaterial som främst köps in från tredjepartsleverantörer. Brist på elektronik och råmaterial innebär risker relaterade till produktkostnader och förmågan att leverera i tid till kunder.

Vissa viktiga delar och specialtillverkade komponenter finns endast tillgängliga från en huvudleverantör eller en begränsad grupp leverantörer, och det finns en risk för att koncernen under en viss period inte kan få tillgång till dessa produkter. Detta skulle kunna få en negativ effekt på koncernens förmåga att tillverka enstaka typer eller kategorier av produkter inom rimlig tid eller till en godtagbar kostnad. Potentiellt ökade kostnader för material, energi och transporter som en följd av koldioxidprissättning är en omställningsrisk för klimatförändringar.

Riskhantering

Aktiva ansträngningar görs löpande för att etablera en stabil och flexibel försörjningskedja med alternativa leverantörer som följer lagar och koncernens affärsprinciper med en positiv utveckling som följd. Vi utför regelbundna leverantörsrevisioner och fortlöpande uppföljning av leverantörernas prestationer och finansiella stabilitet. Långsiktiga avtal sluts i de fall det endast finns en huvudleverantör. För nyckelkomponenter och råmaterial säkras i flera fall dubbel tillgång till leverantörer.

De flesta av koncernens produkter och produktlinjer omfattas av regler som stipulerar grundläggande hälso- och säkerhetskrav för produkter som lanseras på marknaden. Om någon av koncernens produkter har defekter som kan leda till allvarliga personskador eller en negativ påverkan på hälsan när de används, finns det en risk för att behöriga myndigheter beslutar att förbjuda försäljning, kräver att produkten återkallas från marknaden eller förses med varningsinformation. Sådana marknadsinterventioner och eventuella produktansvarsanspråk från avtalsparter eller tredje part kan ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet, anseende, rörelseresultat eller finansiella ställning

Riskhantering

Koncernen strävar efter att säkerställa kundernas säkerhet och reducera risker genom att fokusera på produktsäkerhet under utvecklingen och tillverkningen av produkterna. Tester utförs på produkterna under tillverkningsprocessen, samt genom fälttester kos kund. Koncernen använder också tredjepartslaboratorier för att granska produktsäkerheten. Under de senaste åren har koncernen även låtit göra ergonomiska certifieringar av vissa produkter (ERGOCERT). Koncernen har överfört en del av produktansvarsriskerna till direktförsäkringsmarknaden

Electrolux Professional Group bedriver verksamhet i många jurisdiktioner med olika lagstiftningar, regler och förordningar. Bristande efterlevnad av bland annat regler avseende god affärssed och gällande sanktioner, produktcertifieringskrav och personuppgifter kan resultera i böter och viten, handelsrestriktioner och påverkan på företagets anseende.

Riskhantering

Utöver uppförandekoden har koncernen även policyer och processer när det gäller lag- och regelefterlevnad som gäller för alla medarbetare över hela världen. Rutinerna ses regelbundet över och följs upp och visselblåsarrutiner implementeras.

Regelbunden utbildning hålls för berörda medarbetare via fysisk, virtuellt eller e-lärande.

Koncernen är beroende av informationsteknik och -system. Cybersäkerhetsriskerna ökar globalt och risken för ett cyberintrång ökar kontinuerligt. Ett cybersäkerhetsbrott kan störa tillverkningsprocesser och IT-system, vilket kan påverka koncernens finansiella ställning och resultat.

Riskhantering

Koncernen har en IT-säkerhetsstrategi, som inkluderar policyer för informationssäkerhet och almänna IT-kontroller (IT General Controls). Det finns olika nivåer av åtkomstkontroller för egna medarbetare och underleverantörer. Tester av sårbarheten genomförs regelbundet. Internetsäkerhetsutbildningar hålls regelbundet med medarbetare. Systemlandskapet är baserat på välbeprövade produkter från ledande tjänsteleverantörer. Det finns en utsedd Chief Information Security Officer-funktion på koncernnivå.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att koncernen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal kan resultera i minskad konkurrenskraft och högre kostnader.

Riskhantering

Att erbjuda intressanta befattningar, personlig och yrkesmässig utveckling, en bra arbetsmiljö och konkurrenskraftig ersättning och förmåner är prioriterade områden inom koncernen. Löner och andra villkor är marknadsanpassade och kopplade till affärsprioriteringar. Koncernen strävar efter goda relationer med  fackföreningar.

Finansiella risker

Koncernen är utsatt för risker från likvida medel, kundfordringar, upplåning, råvarupriser, skatt, valuta osv. Dessa risker kategoriseras som finansiella risker, varav några presenteras nedan.

Mer information om finansiella risker och hantering av riskerna finns Årsredovisningens noter.

Electrolux Professional Groups produkter tillverkas i tretton anläggningar i åtta länder världen över och säljs i cirka 110 länder. Det innebär att koncernen är utsatt för valutarisker. Valutarisk definieras som risken att fluktuationer i valutakurser har en negativ påverkan på koncernens finansiella ställning, lönsamhet eller kassaflöde, och inkluderar transaktionsexponering och omräkningsexponering.

Kreditrisk vid finansiella transaktioner innebär risken för att motparten inte kan fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter relaterade till koncernens investeringar i likvida medel och derivat. Kreditrisker uppstår även i förhållande till kundfordringar. Kundbasen kännetecknas av en blandning av återkommande kunder som distributörer och av engångskunder, olika typer av kedjor och reservdelskunder. Om koncernen inte kan erhålla betalningar för kundfordringarna från sina största kunder fullt ut, påverkar det resultatet negativ

Ränterisk hänför sig till negativa effekter av ränteändringar på koncernens resultat. En av de viktigaste faktorerna för att fastställa denna risk är räntebindningstiden. Under 2023 var koncernens genomsnittliga räntebindningstid 1,1 år.

Koncernen består av dotterbolag som beskattas i cirka 30 jurisdiktioner. Det finns en risk för att koncernens förståelse och tolkning av skattelagar, skatteavtal och andra bestämmelser inte är helt korrekt i alla hänseenden. Det finns också en risk för att skattemyndigheterna i en berörd jurisdiktion gör bedömningar och fattar beslut som skiljer sig från koncernens förståelse och tolkning, vilket riskerar att få en negativ påverkan på koncernens skattekostnad och effektiva skattesats. Dessutom baseras värderingen av uppskjutna skatter på prognostiseringar av framtida beskattningsbara inkomster, och det finns en risk att förändringar i antaganden eller felaktiga antaganden resulterar i betydande avvikelser i värderingen av uppskjutna skatter.

Hållbarhetsrisker

Electrolux Professional Groups globala verksamhet innebär att koncernen är exponerad för risker relaterade till hållbarhetsfaktorer, däribland miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och korruption. Dessa risker kan uppstå i flera led av värdekedjan, till exempel vid inköp och försäljning, men även i samband med tredjepartsleverantörer som erbjuder förebyggande och avhjälpande service till slutkunder.

Länder antar löpande nya regler och förordningar som syftar till att införa obligatoriska regler inom hållbarhetsrelaterade områden, särskilt inom mänskliga rättigheter och modernt slaveri. Underlåtelse att följa standarder och regleringar gällande arbetsmiljö, korruption, mänskliga rättigheter och affärsetik skulle kunna få en negativ effekt på koncernens anseende, rörelseresultat och finansiella ställning.