Skip to content

Utveckling aktiekapital

År Händelse Förändring av antalet aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt antal aktier Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde,
A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier SEK
Ingående balans 25 000 25 000 25 000 000 1 000
2020 Fondemission1) 8 167 539 279 204 911 3 739 745 8 192 539 279 204 911 287 397 450 28 739 745 1
Under 2020 Omvandling  -72 012 72 012 8 120 527 279 276 923 287 397 450
Under 2021 Omvandling  -72 545 72 545 8 047 982 279 349 468 287 397 450
Under 2022 Omvandling  -2 668 2 668 8 045 314 279 352 136 287 397 450
Under 2023 Omvandling  -13 853 13 853 8 031 461 279 365 989 287 397 450
2/29/2024 Omvandling  -310 310 8 031 151 279 366 299 287 397 450
3/28/2024 Omvandling  -83 83 8 031 068 279 366 382 287 397 450
4/30/2024 Omvandling -100 100 8 030 968 279 366 482 287 397 450
1)  På årsstämman 2020 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att reflektera Electrolux kapitalstruktur före separationen av Electrolux Professional från Electrolux Group.