Skip to content

Styrelse

Medlemmar

Kai Wärn

Kai Wärn

Styrelseordförande och styrelseledamot

Född 1959. Svensk. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sandvik AB, Mälarhamnar AB, Exandio Holding AB och Comparsio AB.

Pågående och tidigare befattningar: Tidigare VD och koncernchef på Husqvarna AB, partner på IK Investment Partners Norden AB, VD och koncernchef på Seco Tools AB, olika positioner på ABB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier samt 778 816 köpoptioner utställda av Investor AB vilka ger rätt att förvärva Electrolux Professional B-aktier.

Katharine Clark Electrolux Professional

Katharine Clark

Styrelseledamot

Född 1979. Brittisk. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Kandidatexamen (Hons) i ledningsinformationssystem, Bournemouth University, Storbritannien. Diplom i professionell marknadsföring, Charted Institute of Marketing, Storbritannien.

Övriga styrelseuppdrag:

Pågående och tidigare befattningar: VP BD, Innovation and Sustainability på Gunnebo. Tidigare VP Commercial Development/CCO, ASSA ABLOY Opening Solutions EMEAI.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier.

Lorna Donatone

Lorna Donatone

Styrelseledamot

Född 1957. Amerikan. Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: MBA, Texas Christian University, USA. Kandidatexamen Tulane University, USA.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Dawn Food Products, Sbarro LLC & National Restaurant Association Educational Foundation, USA.

Pågående och tidigare befattningar: Tidigare flera ledande befattningar inom Sodexo-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier.

Josef-Matosevic-2023

Josef Matosevic

Styrelseledamot

Född 1971. Amerikan. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Kandidatexamen i maskinteknik och materialvetenskap, Bayerische Julius-Maximilian’s Universität i Würzburg, Tyskland.

Övriga styrelseuppdrag:

Pågående och tidigare befattningar: VD och Koncernchef för Helios Technologies. Tidigare VD och Operativ Chef samt interim Koncern-chef och Ekonomichef för Welbilt, Inc., Vice VD för Global Operations på The Manitowoc Company, Inc., Vice VD för Global Operations på Oshkosh Corporation, samt flera positioner i ledningsgruppen för Wynnchurch Capital.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier.

Hans Ola Meyer Electrolux Prof Board

Hans Ola Meyer

Styrelseledamot

Född 1955. Svensk. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning:  Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag:

Pågående och tidigare befattningar: Ekonomi- och finansdirektör på Atlas Copco AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier.

Daniel Nordhäll Electrolux Prof Board

Daniel Nodhäll

Styrelseledamot

Född 1978. Svensk. Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag : Styrelseledamot i Husqvarna AB.

Pågående och tidigare befattningar: Chef Noterade bolag på Investor.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier.

Martine Snels Electrolux Prof Board

Martine Snels

Styrelseledamot

Född 1969. Belgisk. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning: Masterexamen i Agronomieteknik från Koninklijke universitet Leuven, campus Geel, Belgien. Studier inom matematik, Antwerpens universitet, Belgien. Avancerad finans, London Business School, England. Ekonomi för icke-ekonomer, Singapore Institute of Management, Singapore. B2B Marknadsföring, Vlerick Business School, Belgien.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Resilux. Oberoende Non Executive Director i Vion Food Group. CEO och ägare i L´Advance B.V.

Pågående och tidigare befattningar: Medlem i GEA Groups koncernledning samt flera ledande befattningar inom FrieslandCampina, inklusive Chief Operating Officer och Executive Director för Ingredients.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier.

Carsten Voigtländer Electrolux Prof Board

Carsten Voigtländer

Styrelseledamot

Född 1963. Tysk. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Examen i maskinteknik, Technical University of Braunschweig, Tyskland. Teknologie doktorsexamen i simulering av process- och systemteknik, Technical University of Braunschweig, Tyskland. Avancerad företagsledning, INSEAD.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Arbonia AG och BBC Group AG. Icke verkställande direktör INNIO Group, OIKOS International och STULZ GmbH. Ledamot av Foundation Board i Friedhelm Loh Stiftung. Ledamot av Supervisory Board i Testo Management SE

Pågående och tidigare befattningar: VD och ägare av Voiglaender Board Advisory. VD för Vaillant Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Loading...
B-aktier.

Joachim Nord Electrolux Prof Board

Joachim Nord

Styrelseledamot

Född 1966. Svensk. Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant, utsedd av PTK.

Innehav: 130 B-aktier.

Jens Pierard

Jens Pierard

Styrelseledamot

Född 1968. Svensk. Styrelseledamot sedan 2023. Arbetstagarrepresentant, utsedd av LO.

Innehav: –

people_fallback

Per Magnusson

Styrelsesuppleant

Född 1964. Svensk. Styrelsesuppleant sedan 2023. Arbetstagarrepresentant, utsedd av LO.

Innehav: –

people_fallback

Helén Åkerman

Ställföreträdande styrelsemedlem

Född 1982, svensk, Ställföreträdande styrelsemedlem sedan 2024. Arbetstagarrepresentant, utsedd av Unionen.

Innehav: –

 

Styrelsekommittéer

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgifter är att övervaka processerna kring Electrolux Professionals finansiella rapportering och interna kontroll för att säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer. Revisionsutskottet består av följande tre styrelseledamöter:

  • Hans Ola Meyer (ordförande)
  • Lorna Donatone
  • Daniel Nodhäll

De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid varje ordinarie möte.

Ersättningsutskott

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet föreslår också ändringar i ersättningen till VD för beslut i styrelsen samt granskar och beslutar om ändringar i ersättningen till övriga medlemmar i koncernledningen på förslag av VD. Utskottet består av följande tre styrelseledamöter:

  • Martine Snels (ordförande)
  • Daniel Nodhäll
  • Kai Wärn

Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsens ledamöter föreslås av valberedningen och beslutas av årsstämman. Ledamöter i styrelsen som är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Årsstämman 2024, godkände följande arvoden till bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, och dess utskott:

Styrelsens ordförande: 1 760 000 kr

Styrelsens ledamöter: 585 000 kr

Ordförande i ersättningsutskottet: 145 000 kr

Ledamöter i ersättningsutskottet: 105 000 kr

Ordförande i revisionsutskottet: 225 000 kr

Ledamöter i revisionsutskottet: 145 000 kr

I tillägg till dessa arvoden beslutade stämman om ett ytterligare arvode om 4 000 USD per möte vilket ska betalas till varje styrelseledamot som är bosatt utanför Europa för deltagande i ordinarie fysiska styrelsemöten i Sverige eller Italien.