Skip to content

Koncernledning

Medlemmar

Alberto Zanata portrait jpg

Alberto Zanata

Koncernchef och VD

Koncernchef och VD sedan 2009.

Född 1960. Masterexamen i elektroteknik med företagsledning, Padua University, Italien.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar: Chef för Professional Products samt Executive Vice President inom Electrolux-koncernen.

Loading...
B-aktier.

 

Paolo Schira jpg

Paolo Schira

President Business Area Laundry

President Business Area Laundry, sedan juli 2022.

Född 1975. Masterexamen i ingenjörsvetenskap, University of Trieste, Italien.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar:  Senior Vice President Commercial Organization Europe, SVP Global Business Development, Electrolux Professional. Flera ledande befattningar inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen, inklusive SVP Business Development och Vice President Business Unit Laundry.

Loading...
B-aktier.

Camilla Monefeldt Kirstein jpg

Camilla Monefeldt-Kirstein

President Business Area Food Europe

President Business Area Food Europe sedan 6 mars 2023.

Född 1972. Magisterexamen i industriell ekonomi, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. Magisterexamen i verksamhetsanalys, London School of Economics and Political Science.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Knowit AB.

Tidigare befattningar: Senast President Personal Equipment Protection Division på Hultafors Group. Tidigare Executive Vice President Snickers Workwear och Fristads AB, samt olika ledande befattningar på Oriflame Cosmetics, SAS Group, K-World och Managementkonsult på McKinsey & Company.

Loading...
B-aktier.

Dave Herring jpg

Dave Herring

President Business Area Food Americas

President Business Area Food Americas, sedan juli, 2022.

Född 1964. MBA, University of Southern New Hampshire, USA samt examen i maskinteknik, University of
Iowa, USA.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar:  VD Unified Brands, del av koncernledningen i Electrolux Professional  sedan förvärvet av Unified Brands den 1 december 2021. Flera olika ledande befattningar på Avery Dennison Inc.

Loading...
B-aktier.

Philippe Zavattiero jpg

Philippe Zavattiero

President Business Area Beverage and Food Preparation

President Business Area Beverage and Food Preparation sedan 2021.

Född 1961. Masterexamen i ingenjörsvetenskap, National Institute Polytechnique of Grenoble, Frankrike.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Institut Paul Bocuse, France.

Tidigare befattningar: SVP & GM Europe, Electrolux Professional. SVP, Commercial Organization Europe inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen. Styrelseledamot i Institut Paul Bocuse, Frankrike.

Loading...
B-aktier.

Richard Flynn jpg

Richard Flynn

President Business Area Food APAC & MEA

President Business Area Food APAC & MEA, sedan juli 2022.

Född 1980. Examen i Företagsledning, University of Gloucestershire, England.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar: Senast SVP Commercial Organization APAC & MEA, Sales Director Chains, APAC & MEA. Olika roller inom Electrolux Professional i Europa och Asien.

Loading...
B-aktier.

Fabio Zarpellon

Fabio Zarpellon

CFO

CFO sedan 2009.

Född 1967. Examen inom företagsledning, Ca’Foscari University of Venice, Italien.

Övriga uppdrag: VD, La Vela srl.

Tidigare befattningar: CFO för Professionella Produkter inom Electrolux-koncernen.

Loading...
B-aktier.

Carlo Mario Caroni jpg

Carlo Mario Caroni

Chief Operations Officer (COO)

Chief Operations Officer, sedan juli 2014.

Född 1968. Masterexamen inom maskinteknik med inriktning mot ekonomi och företagsledning, Politecnico di Torino, Italien.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar: SVP Global Operations inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen.

Loading...
B-aktier.

Pia Hovland jpg

Pia Hovland

Chief Human Resources Officer (CHRO)

CHRO – Chief Human Resources Officer – sedan oktober 2020.

Född 1965. Examen i datavetenskap.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar: Flera seniora HR-positioner i Britannia Airways, Effnet Group och Electrolux. Senast SVP HR, Communications & Continuous Improvement, Affärsområde Area Europe i Electrolux-koncernen.

Loading...
B-aktier.

Carolina Tendorf jpg

Carolina Tendorf

General Counsel

Chefsjurist, sedan juli 2022.

Född 1968. Jur. kand, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar: Chef för Legal Electrolux Professional Group, Senior Group Legal Counsel, Electrolux Group, partner och advokat Ashurst advokatbyrå, General Counsel Mandator, Advokat Advokatfirman Södermark.

Loading...
B-aktier.

Jacob Broberg jpg

Jacob Broberg

Chief Communication & Investor Relations Officer

Chief Communication & Investor Relations Officer, sedan 2019.

Född 1964. Fil. kand. i statsvetenskap och ekonomi, Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer AB.

Tidigare befattningar: SVP Corporate Communications & Investor Relations i Cloetta AB.

Loading...
B-aktier.

Guilhem Senegas jpg

Guilhem Senegas

Chief Information Officer (CIO) & Head of Digital Transformation

CIO – Chief Information Officer och Head of Digital Transformation sedan januari 2020.

Född 1975, Mastersexamen ingenjörsvetenskap från CentraleSupelec, Paris och examen från Le Collège des Ingénieurs, Paris.

Övriga uppdrag:

Tidigare befattningar: Olika seniora IT-roller för BioMérieux och Mérieux Nutrisciences, IT-konsult Capgemini.

Loading...
B-aktier.

 

Policy ersättning till koncernledningen

Beslut om ersättningsriktlinjer för koncernledningen tas på årsstämman. Koncernledningen består av VD och tio andra medlemmar. Ersättningsvillkoren ska betona ”belöning efter prestation” och variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens resultat. Den totala ersättningen för koncernledningen ska ha en stark anknytning till innehavd position, vara i linje med marknadspraxis och kan bestå av följande komponenter:

  • Fast ersättning
  • Rörlig ersättning
  • Pensioner och förmåner

Enligt principen ”belöning efter prestation” ska den rörliga ersättningen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för koncernledningen. Rörlig ersättning ska alltid mätas mot förutbestämda mål och ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Ersättningsriktlinjer för koncernledningen_2024 beslutades av Årsstämman 2024 

Ersättningsrapport

Electrolux Professional Group Ersättningsrapport är inkluderad i Års- och hållbarhetsrapporten som kan laddas ner här.

Långsiktiga incitamentsprogram

Målet med Electrolux Professionals långsiktiga incitamentsplaner (LTI) är att attrahera och behålla kompetenta seniora medarbetare samt att öka engagemanget och motivationen hos deltagarna. Planerna har utformats för att förena ledningens och aktieägarnas intressen.

Program

Årsstämman 2024 godkände förslaget om Electrolux Professionals prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2024.

I jämförelse med Aktieprogram 2023 föreslår styrelsen vad gäller Aktieprogram 2024 att det finansiella prestationsmålet operativt kassaflöde efter investeringar ersätts med avkastning på nettotillgångar och att minimi- och maximinivåerna som genererar tilldelning avseende CO2-minskningsmålet ändras till en på årsbasis minskning av CO2-utsläpp med minst 200 ton (miniminivå) respektive 700 ton eller mer (maximinivå). Det finansiella prestationsmålet resultat per aktie kvarstår.

Syfte
Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux Professional-koncernen och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor
Programmet föreslås omfatta högst 35 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux Professional-koncernen, vilka delas in i fyra grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen och andra ledande befattningshavare (”Grupp 2-3”), samt vissa andra nyckelpersoner (”Grupp 4”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux Professional senast den 24 maj 2024.

Kostnader för Aktieprogram 2024
De totala kostnaderna för Aktieprogram 2024 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 70 Mkr, vilket motsvarar cirka 3 procent av totala personalkostnader för 2023. Kostnaderna fördelas över åren 2024-2026.

 Programmet beskrivs mer detaljerat i kallelse till Årsstämma 2024.

Årsstämman 2023 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2023.

I jämförelse med tidigare års långsiktiga incitamentsprogram föreslår styrelsen för Aktieprogram 2023 att antalet prestationsmål ökas till tre, varvid ett nytt prestationsmål kopplat till minskning av CO2-utsläpp införs.

Syfte
Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux Professionalkoncernen och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor
Programmet föreslås omfatta högst 35 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux Professional-koncernen, vilka delas in i fyra grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen och andra ledande befattningshavare (”Grupp 2-3”), samt vissa andra nyckelpersoner (”Grupp 4”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux Professional senast den 26 maj 2023.

Kostnader för Aktieprogram 2023
De totala kostnaderna för Aktieprogram 2023 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 68 Mkr, vilket motsvarar cirka 3 procent av totala personalkostnader för 2022. Kostnaderna fördelas över åren 2023-2025.

Programmet beskrivs mer detaljerat i kallelse till Årsstämma 2023.

Årsstämman 2022 beslutade att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2022.

Syfte
Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux Professionalkoncernen och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor
Programmet föreslås omfatta högst 35 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux Professional-koncernen, vilka delas in i fyra grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen och andra ledande befattningshavare samt vissa nyckelpersoner i USA (”Grupp 2-3”), samt vissa andra nyckelpersoner (”Grupp 4”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux Professional senast den 27 maj 2022. Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2025.

Kostnader för Aktieprogram 2022
De totala kostnaderna för Aktieprogram 2022 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 65 Mkr, vilket motsvarar cirka 3 procent av totala personalkostnader för 2021. Kostnaderna fördelas över åren 2022-2024.

Programmet beskrivs mer detaljerat i kallelse till Årsstämma 2022.

Årsstämman 2021 beslutade att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2021 enligt nedan.

Syfte
Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux Professionalkoncernen och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor
Programmet föreslås omfatta högst 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux Professional-koncernen, vilka delas in i fyra grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen och andra ledande befattningshavare (”Grupp 2-3”) samt vissa andra nyckelpersoner (”Grupp 4”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux Professional senast den 27 maj 2021. Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2024.

Kostnader för Aktieprogram 2021
De totala kostnaderna för Aktieprogram 2021 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 49 Mkr, vilket motsvarar cirka 2 procent av totala personalkostnader för 2020. Kostnaderna fördelas över åren 2021-2023.

Programmet beskrivs mer detaljerat i kallelse till Årsstämma 2021.

Utfall 2021
År 2021 uppnåddes maxnivåerna för de två prestationsmålen vilket innebär att 100 % av de beviljade tilldelningarna inom ramen för LTI2021-programmet kommer att betalas ut efter intjänandeperiodens utgång 2024.

Långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram 2020

Det finns för närvarande ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare (”LTI-programmet 2020”), som omfattar cirka 25 deltagare. Villkorat av att vissa på förhand bestämda resultatmål uppfylls kan deltagarna i programmet ha rätt att erhålla en kontant utbetalning i slutet av en treårsperiod. Mätperioden för uppfyllandet av målen är ett år. Resultatmålen är:

(i) resultat per aktie

(ii) operativt kassaflöde efter investeringar

Styrelsen kommer att ange en högsta och en lägsta nivå för vart och ett av resultatmålen (i) och (ii). Om den högsta nivån uppnås eller överstigs kommer kontantbelöningen att uppgå till (men inte att överstiga) den maximala kontanta betalning som kan betalas inom ramen för programmet. Om resultatet är under den högsta nivån men överstiger den lägsta nivån kommer en proportionerlig kontantutbetalning att göras. Ingen betalning kommer att göras om resultatet är på eller under den lägsta nivån. För att någon betalning ska göras måste också deltagaren, som huvudregel, förbli anställd under hela treårsperioden. Omfattningen av den högsta kontantbelöning är beroende av deltagarens position och kan uppgå till maximalt 100 procent av den årliga grundlönen.

Deltagarna måste köpa aktier för en eventuell kontantbelöning som erhålls inom ramen för programmet, efter avdrag för inkomstskatt, och behålla sådana aktier under en period om två år efter köpet. Syftet med LTI-programmet 2020 är därmed att deltagarna ska bygga upp ett aktieinnehav i Bolaget för att skapa ett gemensamt intresse hos deltagarna och aktieägarna för en god långsiktig utveckling av Electrolux Professional.

Den totala uppskattade kostnaden för LTI-programmet 2020 är 15,5 Mkr exklusive sociala avgifter (baserat på ett maximalt antal deltagare och att resultatnivån ligger i mitten av spannet). Den totala uppskattade kostnaden för LTI-programmet 2020 är 31 Mkr exklusive sociala avgifter (baserat på ett maximalt antal deltagare och en maximal resultatnivå (100 procent av max)).