Skip to content

Internkontroll och -revision

Internkontroll

Processen för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning avseende den finansiella rapporteringen är utformad för att säkerställa pålitlig övergripande finansiell rapportering och externa finansiella rapporter i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav. Denna process involverar styrelsen, revisionsutskottet, koncernledningen och samtliga anställda.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll. Revisionsutskottet granskar och utvärderar regelbundet att det interna kontrollregelverket är tillräckligt. Det bevakar kontrollbrister som har identifierats inom koncernens internkontroll och övervakar, i förekommande fall, genomförandet av åtgärdsplaner. Samtliga enheter inom koncernen måste upprätthålla tillfredsställande internkontroll. Ett minimikrav är att de kontrollaktiviteter som genomförs ska täcka de nyckelrisker som har identifierats inom koncernen. VD och koncernledningen har det yttersta ansvaret för internkontroll inom sina respektive ansvarsområden.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policyer, rutiner och koder, inklusive uppförandekoden, Group Workplace Policy och Group Anti-Corruption Policy, informationspolicy, finans- och kreditdirektiv samt redovisningsmanual. Dessa interna riktlinjer utgör tillsammans med lagar och andra externa regelverk den så kallade kontrollmiljön. Alla anställda inom Electrolux Professional måste följa dessa riktlinjer.

Internrevision

Funktionen för internrevision inom koncernen, Group Internal Audit, upprättar oberoende, objektiva granskningar utformade i syfte att skapa värde och förbättra Electrolux Professionals verksamhet. Funktionen för internrevision ska hjälpa Electrolux Professional att uppnå sina mål genom ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten av organisationens processer för styrning, internkontroll och riskhantering.

Koncerninterna revisionsuppdrag utförs i enlighet med en årlig riskbaserad plan som är framtagen och godkänd av revisionsutskottet. Revisionsplanen är resultatet av en oberoende riskbedömning som utförs av internrevision för att identifiera och utvärdera risker förenade med implementeringen av företagets strategi, verksamhet och affärsprocesser.

Metod

Revisionerna utförs baserat på en metodik för att utvärdera utformning och implementering av de interna kontrollerna, för att säkerställa att riskerna hanteras på ett tillfredsställande sätt och att processer drivs på ett effektivt sätt.

Rapportering

Möjligheter att förbättra effektiviteten i styrning och i processer för intern kontroll och riskhantering som framkommer vid interna revisioner rapporteras till den ansvariga för åtgärder. En sammanfattning av revisionsresultaten rapporteras till revisionsutskottet. Även en statusbeskrivning av ledningens implementation avseende överenskomna åtgärder för att hantera de brister som framkommit vid granskningarna rapporteras.

Chefen för Internrevisionsfunktionen rapporterar till revisionsutskottet och administrativt till CFO.