Skip to content

Omvandling av aktier

Ägare till Electrolux Professional A-aktie ska ha rätt att begära att A-aktie omvandlas till B-aktie. Begäran om omvandling ska göras hos bolagets styrelse. Begäran om omvandling ska vara skriftlig (blankett nedan) och ange hur många aktier som önskas omvandlande, samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka av dessa omvandlingen avser.

Observera att begäran om omvandling med blanketten endast kan användas för aktieägare som har sitt innehav direktregistrerat i Euroclear Sweden AB, dvs aktier som finns på ett värdepapperskonto (VP-konto). Aktieägare som har sina A-aktier förvaltarregistrerade, vilket är fallet om aktierna ligger i depå eller på ISK konto, kan inte begära omvandling hos Electrolux Professional, utan måste vända sig till sin respektive förvaltare/bank för att begära omvandling.

Bolagets styrelse ska vid ordinarie sammanträde behandla frågor om inkomna begäran om omvandling av A-aktier till B-aktier. Styrelsen kan dock, om styrelsen anser att det finns skäl för det, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som ovan sagts. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts.

Konverteringsförhållandet vid en omvandling är 1:1, vilket innebär att man erhåller en B-aktie för varje A-aktie som omvandlas.

Observera att aktieägare som har sina A-aktier förvaltarregistrerade (depå eller ISK) måste vända sig till sin respektive förvaltare för att begära omvandling.