Skip to content

Bolagsordning

Bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ)

Org.nr 556003-0354

antagen på årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

§1 Bolagets företagsnamn är Electrolux Professional AB (publ).

§2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§3 Föremålet för bolagets verksamhet är att driva tillverkning och försäljning av maskiner och tillbehör, huvudsakligen avsedda för rengöring, mat- och dryckesberedning och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst tjugo miljoner (20.000.000) kronor och högst åttio miljoner (80.000.000) kronor.

§5 Antalet aktier ska vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.

Aktier kan utgivas i två serier, A och B. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst, medan aktie av serie B medför en tiondels röst.

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 800.000.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 800.000.000. Aktie av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings-optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av options-rätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ägare till aktie av serie A ska äga rätt att påfordra att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Begäran ska ange hur många aktier som önskas omvandlade, samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka av dessa omvandlingen avser. Bolagets styrelse ska vid ordinarie sammanträde behandla frågor om inkomna begäran om omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Styrelsen kan dock, om styrelsen anser att det finns skäl för det, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som ovan sagts. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts.

§6 Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.

§7 För revision av bolaget ska på bolagsstämma utses lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§8 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§9 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§10 För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§12 På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd                   
 • Godkännande av dagordning
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 • Beslut
  • om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • Fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor eller revisorer
 • Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor eller revisorer och revisorssuppleanter
 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§13 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.