Skip to content

Definitioner

ALTERNATIVA NYCKELTAL DEFINITION MOTIV FÖR ANVÄNDNING
Organisk tillväxt, % Förändring i omsättningstillväxt exklusive valutakurseffekter och effekter från förvärv. Koncernens rapporteringsvaluta är SEK,
samtidigt som nettoomsättningen i första
hand är i andra valutor. Organisk tillväxt är beroende av fluktuationer i SEK gentemot andra valutor. Därutöver kan förvärvade verksamheter påverka den redovisade nettoomsättningen. Organisk tillväxt justerad för effekter från förvärv och valutakurseffekter visar den underliggande omsättningsutvecklingen utan dessa parametrar.
Förvärv % Förändringar i nettoomsättningen under innevarande period hänförlig till förvärvad verksamhet i förhållande till föregående periods omsättning under en 12-månadsperiod som räknas från förvärvsdagen. Se ”Organisk tillväxt” ovan.
Rörelseresultat (EBIT) Resultat före ränta och skatt. Rörelsemarginalen visar rörelseresultatet i
förhållande till nettoomsättningen. Rörelsemarginal är ett viktigt internt mått eftersom
Koncernen anser att det ger läsarna av finansiella rapporter en bättre förståelse för Koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.
Rörelsemarginal (EBIT-marginal) Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Operating margin shows the operating income in percentage of net sales. Operating margin is a key internal measure, as the Group believes that it provides users of the financial statements with a better understanding of the Group’s financial performance both short and long term.
Jämförelsestörande poster Väsentliga resultatposter som realisationsvinster och -förluster vid avyttringar av produktgrupper eller större enheter, nedläggning eller betydande nedskärningar av större enheter eller verksamheter, större kostnadsbesparingsprogram, betydande nedskrivningar samt övriga betydande kostnader eller intäkter. Summerar händelser och transaktioner vars resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens finansiella resultat jämförs med tidigare perioder.
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster visar rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster. Detta är ett viktigt internt mått eftersom Koncernen anser att det ger läsarna av finansiella rapporter en bättre förståelse för Koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster visar rörelseresultatet förhållande till nettoomsättningen, justerat för jämförelsestörande poster. Detta är ett viktigt internt mått eftersom Koncernen anser att det ger läsarna av finansiella
rapporter en bättre förståelse för Koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.
Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar, produktutveckling och andra immateriella tillgångar. Används för att säkerställa att användningen av likvida medel är i linje med Koncernens övergripande strategi för användningen av likvida medel.
EBITA Rörelseresultat minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella tillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar). EBITA ger en indikation på rörelseresultatet minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella tillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar) och används huvudsakligen för att följa upp rörelseresultatet utan påverkan från av- och nedskrivning av av- och nedskrivning av övervärden hänförliga till förvärv.
EBITA-marginal EBITA i förhållande till nettoomsättning. Används för att utvärdera verksamhetsresultatet i förhållande till nettoomsättning för att mäta Bolagets effektivitet.
EBITA exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultat minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar
(exklusive nyttjanderättstillgångar)
samt minus jämförelsestörande poster.
Jämförelsestörande poster varierar från år till år och mellan olika perioder och för att kunna analysera trender exkluderas jämförelsestörande poster från EBITA.
EBITA marginal exklusive jämförelsestörande poster EBITA exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning. Jämförelsestörande poster varierar från år till år och mellan olika perioder och för att kunna analysera trender exkluderas jämförelsestörande poster från EBITA-marginalen.
EBITDA EBITA minus avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar (inklusive nyttjanderättstillgångar).
EBITDA är en indikator på verksamhetens kassagenereringskapacitet i förhållande till omsättning.
Operativt kassaflöde efter investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten justerat för betalda finansiella poster netto, betald skatt och förvärv/avyttring av verksamheter. Används för att monetarisera likvida medel från kärnverksamheten.
Nettoskuld Kortfristig upplåning (kortfristiga lån och
kundfordringar med regressrätt), upplupna räntekostnader och förutbetalda ränteintäkter samt långfristig upplåning, leasingskulder, nettoavsättningar för förmåner efter avslutad anställning minus likvida medel (likvida medel, förutbetalda räntekostnader och upplupna ränteintäkter).
Nettoskuld beskriver Koncernens totala skuldfinansiering och övervakas av ledningen.
Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld i förhållande till EBITDA (Nettoskuld är baserad på periodens utgående balans och EBITDA är beräknas rullande baserat på de senaste fyra kvartalen.) Ett mått på finansiell risk som visar nettoskuld i förhållande till kassagenerering.
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen Summan av valutajusterade genomsnittliga , kundfordringar, leverantörsskulder och varulager för de senaste tolv månaderna (Operativt rörelsekapital) i förhållande till valutajusterad genomsnittlig nettoomsättning för de senaste tolv månaderna. Samtliga månader under perioden valutajusteras med tillämpning av den genomsnittliga valutakursen vid utgången av perioden. Används för att utvärdera hur effektivt Koncernen genererar likvida medel i förhållande till nettoomsättningen.