Skip to content

Electrolux Professional Groups finansiella riskhantering syftar till att dra nytta av skalfördelar, synergieffekter samt att minimera den operativa risken.

Skuldstruktur

Koncernen använder en mix av finansieringskällor för att finansiera verksamheten. För närvarande består vår finansiering av obligationer, företagscertifikat och tidsbundna lån. Dessutom har vi en syndikerad back-up facilitet på 200 miljoner EUR som säkerställer vår skuld- och kreditprofil.

Nyckeltal

Koncernens ambition är att uppnå kreditkvoter motsvarande investment grade och skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till EBITDA) ska följas upp och hållas inom 2,5x. Skuldsättningsgraden kan tillfälligt överstiga denna nivå från tid till annan för att finansiera förvärv.

31 mars, 2024

Totalt uppgick nettoskulden per den 31 mars, 2024, till 2 976 Mkr jämfört med 1 390 Mkr per den 31 december 2023. Långfristig upplåning uppgick till 2 815 Mkr. Den kortfristiga upplåningen uppgick till 522 Mkr. Den totala upplåningen uppgick till 3 387 Mkr jämfört med 1 963 Mkr per den 31 december 2023.

Nettoskuld/EBITDA

Loading...

Löptider

31 mars, 2024

Electrolux Professional Group har ett lån om 600 Mkr med en löptid på sju år från 2020, ett hållbarhetsrelaterat lån om 60 MEUR med en löptid på sju år från 2021, ett brygglån kopplat till förvärvet av TOSEI om 700 MSEK med löptid till år 2025, ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr, ett MTN-program med ett rambelopp på 5 000 Mkr, och en revolverande kreditfacilitet om 200 MEUR med löptid till 2027.

Per den 31 mars 2024 var den revolverande kreditfaciliteten om 200 MEur outnyttjad och under koncernens företagscertifikatsprogram om 2 000 Mkr var 450 Mkr emitterat.

Ingen av lånen eller kreditfaciliteterna innehåller några finansiella kovenanter.

 

 

Finansieringskategorier

Löptidsprofil

Lån Initalt belopp Belopp kvarstår Löptid, år
Bilateralt lån 600 Mkr 600 Mkr 2027
Hållbarhetsrelaterat lån 60 miljoner euro 60 miljoner euro 2028
Brygglån 1 600Mkr 700 Mkr 2025

 

Kreditfacilitet Initialt belopp Utnyttjat Löptid, år
Revolverande kreditfacilitet 200 miljoner euro 0 miljoner euro 2027

 

Kapitalmarknaderna Programmets ramverk Emitterat
Företagscertifikat 200 Mkr 450 Mkr
Obligationer (MTN) 5 000 Mkr 900 Mkr

Obligationer/MTN-program

För att kunna ställa ut obligationer i den svenska kapitalmarknaden har Electrolux Professional Group upprättat ett Medium-Term Note program (MTN Program). Kreditramen uppgår till SEK 5 000 miljoner och blev uppsatt 2024.

 

Företagscertifikat

Electrolux Professional Group använder företagscertifikat för sin kortfristiga finansiering. Programmet har ett rambelopp om SEK 2 miljarder, är registrerat hos Euroclear och kan utnyttjas i SEK eller EUR. Företagscertifikat ges ut med löptid kortare än ett år.

Establerat 2023
Rambelopp: 2000Mkr
Maturity Högst ett år
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Danske Bank
IPA: Danske Bank
Emmissionsinstitut: Danske Bank, SEB
Clearingsystem: Euroclear Sweden

 

Arrangörer

Danske Bank
Behshad Shadvari, +46 (0)8-568 806 09, behshad.shadvari@danskebank.se

SEB
Sekou Soumaoro, +46 (0)8 506 230 05, sekou.soumaoro@seb.se
Gabriel von Seth, +46 (0)8 506 231 73, gabriel.von.seth@seb.se

Kontakt treasury

Den centrala treasuryfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner.

Paulo Kubis

Head of Treasury