Skip to content

Finansiella mål

Electrolux Professional Groups mål är att skapa värde för sina intressenter genom lönsam tillväxt. Styrelsen för Electrolux Professional har antagit följande finansiella mål som gäller på medellång sikt.

Omsättningstillväxt

Årlig organisk tillväxt om mer än 4 procent över tid, kompletterad av värdeskapande förvärv.

Utfall 2023: 2,6% (16,9)

Tillväxten under det första halvåret var god, medan försäljningen minskade under andra halvåret. Den något svagare försäljningen berodde främst på USA. Storkök och dryck minskade organiskt med 1% och Tvätt ökade med 9,7%.

 

Loading...

 

Lönsamhet: EBITA-marginal

Uppnå en EBITA-marginal på 15 procent.

Utfall 2023: 11,1% (10,1)

Vinst och lönsamhet tog ytterligare ett steg framåt, främst drivet av pris, men också lägre material- och transportkostnader.

 

Loading...

 

Kapitaleffektivtet: Operativt rörelseresultat

Operativt rörelsekapital lägre än 15 procent av nettoomsättningen.

Utfall 2023: 18,1% (16,7)

Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen är fortfarande hög, men förbättrades under andra halvan av året, främst genom en väsentlig minskning av lager.

 

Loading...

 

Kapitalstruktur: Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA under 2,5 x.

Högre nivåer kan tillfälligt accepteras vid händelse av förvärv, under förutsättning att det finns en tydlig plan för minskad nettoskuldsättning.

Utfall 2023: 0,9ggr (1,5)

Kassaflödet har varit mycket starkt under året,vilket har gjort det möjligt att avsevärt minska upplåningen.

 

Loading...

 

Utdelningspolicy

Electrolux Professionals mål är att utdelningen ska motsvara cirka 30% av årets resultat. Tidpunkt, beloppets storlek samt antal framtida utdelningar påverkas av aktuell finansiell ställning, vinster, kapitalkrav och krav på återbetalning av lån.

Förslag 2023: Cirka 30% av årets resultat, 0,80kr/aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,80 kr (0,70) per aktie, vilket är i linje med utdelningspolicyn.

Electrolux Professional AB noterades på NASDAQ Stockholm den 23 mars 2020, varför jämförelsesiffror för tidigare räkenskapsår inte finns.

 

Loading...