Skip to content

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är företagets högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande i företaget. Vid årsstämman beslutar aktieägarna bland annat val av styrelse, antagande av finansiella rapporter, fördelning av vinst, arvode till styrelse och revisorer etc. Den första årsstämman i Electrolux Professional efter avknoppningen från AB Electrolux ägde rum den 28 april 2021.

Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman, personligen eller genom fullmakt, måste registreras i aktieboken fem vardagar före stämman och måste registrera sig i enlighet med kallelsen för att delta i stämman.