Skip to content

Data Privacy Statement

Vi vill ge dig information om vilken information om dig (dina ”personuppgifter”) som vi samlar in, vad vi använder den för, med vilka vi delar den och vilka rättigheter du har.

De typer av personuppgifter som vi samlar in är:

A) Kontaktuppgifter – såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, och inloggningsuppgifter;

B) Information om ditt köp av produkter eller tjänster – såsom information om produktregistrering, information om garanti och inskrivningsstatus i tjänster;

C) Uppgifter om konsumentnöjdhet och kundutvärdering – såsom resultaten av undersökningar om kundnöjdhet och kundutvärderingar;

D) Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats – såsom cookies;

E) Uppgifter som identifierar produkten – såsom produktnummer, serienummer, mjukvaruversion, MAC-adress, modell, färg etc.;

F) Information om användning av produkten – såsom hur och när produkten används (frekvens och vilka cykler);

G) Information som genereras av produkten – såsom driftdata, t.ex. öppning och stängning av inre ventiler, användning av värmekrets och effektivitet, ugnstemperatur, motorkraft, aktiviteter som drivs av produktens programvara för att leverera den cykel/funktion som valts av dig; uppgifter om effektivitet, t.ex. vattenförbrukning, energiförbrukning; situationsinformation, t.ex. förhållanden som omger produkten, såsom omgivande temperatur, luftfuktighet, hårdhet på vatten.

Hur vi samlar in personuppgifter:

 • från dig eller din representant när du köper din produkt, vid registrering av din produkt, vid besök på vår webbplats, vid aktivering av ditt konto, vid beställning av tjänst, vid deltagande i våra kampanjer, vid skapandet av kundrecension eller vid nedladdning av och användning av en applikation;
 • från våra återförsäljare och handlare;
 • från tredje parter såsom tjänsteleverantörer, leverantörer och partners;
 • från offentligt tillgängliga källor;
 • från sociala medier, t.ex. Facebook om du väljer att använda Facebook för att underlätta inloggningen till vår webbplats/appar.

Du kan välja att avstå från att tillhandahålla oss viss typ av information. Om du väljer att göra det kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla dig, och din förmåga att använda, vissa produkter och/eller tjänster eller deras funktionalitet och funktioner. Om inget annat anges kommer ditt val att inte lämna sådan information dock inte innebära några rättsliga konsekvenser för dig.

Vi kan även kombinera informationen som du tillhandahåller oss med information som samlats in online eller offline i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, inklusive information som tillhandahållits från tredje part, och använda eller dela den för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan anonymisera den information vi samlar in (vilket innebär att den inte längre kan associeras till dig och därmed inte längre utgör personuppgifter).

Varför vi behandlar dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för behandlingen

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål (gemensamt ”Behandlingsändamål”)

Behandlingsändamål Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
För att hjälpa till med utveckling, testning, förbättring och modifiering av våra produkter och tjänster Kategorier C, E, F och G ovan Legitimt intresse
I händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av all hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar och lager Kategorier A, B, C, D, E, F, och G ovan Legitimt intresse
För att skicka marknadsförings meddelanden Dina kontaktuppgifter (kategorier A, B, D, E och F ovan) Samtycke eller legitimt intresse
För att aktivera funktionalitet i enlighet med beskrivningen av produkten/tjänsten Kategorier E, F och G ovan Fullgörande av avtal
För att tillhandahålla dig de produkter och tjänster du har begärt Kategorier A, C och D ovan Fullgörande av avtal
För att ge dig administrativa meddelanden såsom användarinstruktioner/ produktsäkerhetsmeddelande som gäller din produkt, tjänst eller konto Kategorier A, B, E, F och G ovan Fullgörande av avtal
I felsökning- och reparationssyften Kategorier E, F och G ovan Fullgörande av avtal
För att kunna kommunicera med dig om din produkt, tjänst eller konto och liknande kundtjänsrelaterade aktiviteter Kategorier A, B, C, D, E, F och G ovan Fullgörande av avtal och annat legitimt intresse
För interna affärsändamål, inklusive säkerhet, analys, revision, och för våra centrala operativa aktiviteter Kategorier A, B, C, D, E, F och G ovan Legitimt intresse
För att utvärdera din recension och återkoppling när du betygsätter våra produkter och tjänster Kategori C ovan Legitimt intresse av att förbättra våra produkter
För att hantera och driva våra webbplatser och applikationer, inklusive onlineregistrering Kategori A, B, C, D, E, F och G ovan Fullgörande av avtal eller annat legitimt intresse

Ditt samtycke

När behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av någon behandling som grundar sig på ditt samtycke innan det tagits tillbaka.

Information som vi delar

För de Behandlingsändamål som anges ovan kan vi komma att dela med oss av eller lämna ut dina personuppgifter:

 • när det följer av lag, för att rätta sig efter en rättslig process och/eller för att svara på förfrågningar från offentliga myndigheter;
  med andra företag inom Electrolux Professional-koncernen;
 • med tjänsteleverantörer och leverantörer som är betrodda att tillhandahålla tjänster och produkter, både på våra vägnar och med våra partners;
 • med en tredje part i händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar och lager;
 • för att tillämpa våra villkor; eller
 • för att skydda eller tillvarata våra rättigheter.

När personuppgifter delas med en tredje part kräver Electrolux Professional att en sådan tredje part går med på att skydda och hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, föreskrifter och avtalsförpliktelser eller andra instruktioner som vi tillhandahåller dem.

Dina val när det gäller marknadsföring och information

Du har vissa val om hur vi använder och delar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och för likdanande ändamål. Under förutsättning att du lämnat ditt samtycke kan Electrolux Professional komma att skicka information om produkter, tjänster, evenemang och kampanjer till dig. Vi kan skicka sådan information via olika kanaler: e-post, telefon, SMS, post och sociala nätverk. Vi vill ge dig den bästa upplevelsen, därför kan informationen komma att anpassas utifrån de uppgifter som samlats in och dina preferenser.

När det krävs enligt lag kommer vi att erhålla ditt samtycke på förhand. Du kan återkalla ditt samtycke till marknadsföring när som helst, t.ex. genom att avbryta prenumerationen på meddelanden genom att följa anvisningarna i meddelandet eller via ditt onlinekonto genom att uppdatera dina marknadsföringsinställningar. Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden kan dina personuppgifter fortfarande komma att användas för andra ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy, såsom att kommunicera med dig för administrativa eller affärsmässiga ändamål som en del av det avtalsförhållande vi har med dig eller när det krävs enligt lag.

Dina rättigheter enligt EU/EES lagstiftning

Om du befinner dig i EU/EES eller om dina personuppgifter annars behandlas av ett bolag som ingår i Electrolux Professional-koncernen inom EU/EES har du följande rättigheter:

A. Rätt till tillgång till dina personuppgifter;

B. Rätt till rättelse av personuppgifter;

C. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) av dina personuppgifter;

D. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter;

E. Rätt att få ut dina personuppgifter i ett format som kan överföras till dig eller en annan organisation (dataportabilitet);

F. Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter; och

G. Rätt att framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet.

Om du har några frågor angående dessa rättigheter eller om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kan du göra det skriftligt, via telefon eller via e-post.

Vänligen observera att utövandet av dessa rättigheter kan påverka vår förmåga att förse dig med vissa produkter, funktionaliteter eller tjänster.

Säkerhet för dina personuppgifter

Electrolux Professional kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Vi kommer även att kräva att våra tjänsteleverantörer, affärspartners eller professionella rådgivare ska använda lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under så lång tid som krävs enligt lag, eller vad som krävs enligt avtal. Om det inte finns något rättsligt krav, behåller vi endast information om dig så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

Internationella överföringar

I egenskap av ett globalt företag kan vi komma att lagra dina personuppgifter inom Europeiska Unionen (EU) eller inom det Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller andra platser där vi eller våra tjänsteleverantörer och leverantörer är placerade eller har servrar.

Vi kan överföra din information mellan Electrolux Professional koncernföretag eller till våra internationella tredje parts leverantörer och leverantörer som agerar å våra vägnar, för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Särskild information till medborgare i EU/EES när det gäller internationella överföringar

Information om dig kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES, som kanske inte erbjuder motsvarande nivå av skydd för dina personuppgifter som finns inom EU/EES. Vi tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder och skydd för sådana gränsöverskridande överföringar i enlighet med lag, vilket inkluderar användandet av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av Europeiska kommissionen, uppförandekoder och/eller bindande företagsbestämmelser. Du kan begära en kopia av dessa dokument genom att kontakta oss på adressen nedan.

Hur du kontaktar oss

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Electrolux Professional AB och/eller det lokala bolaget som tillhör Electrolux Professional-koncernen.

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad eller om du några andra frågor angående denna Integritetspolicy, vänligen skicka din förfrågan via e-post till privacy@electroluxprofessional.com .

För din information, Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

Franzéngatan 6

112 51 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

Uppdateringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy kommer att träda i kraft från och med det datum de offentliggörs, eller enligt vad som annars krävs enligt lag.

Senast uppdaterad: 18 april 2024.