Skip to content

Känslighetsanalys

Valutarisk

Electrolux Professional Groups produkter tillverkas i tretton anläggningar i åtta länder världen över och säljs i cirka 110 länder. Det innebär att koncernen är utsatt för valutarisker. Valutarisk definieras som risken att fluktuationer i valutakurser har en negativ påverkan på koncernens finansiella ställning, lönsamhet eller kassaflöde, och inkluderar transaktionsexponering och omräkningsexponering

Känslighetsanalys för väsentliga valutor

Valuta Förändring Resultat-påverkan 2023 Resultat-påverkan 2022
USD/SEK -10% -94 -92
GBP/SEK -10% -19 -23
EUR/SEK -10% -17 8
JPY/SEK -10% -10 -5
DKK/SEK -10% -10 -11
TRY/SEK -10% -9 -6
NOK/SEK -10% -8 -8
CZK/SEK -10% -4 -4
AUD/SEK -10% -3 3
THB/SEK -10% 24 21

Ränterisk

Ränterisk hänför sig till negativa effekter av ränteändringar på koncernens resultat. En av de viktigaste faktorerna för att fastställa denna risk är räntebindningstiden. Under 2023 var koncernens genomsnittliga räntebindningstid 1,1 år.

Ränterisk baserad på upplåning 2023

Ränta Effekt på räntekostnader
+1% SEK +13msek på årsbasis