Skip to content

Valberedningen är ett förberedande organ som inför årsstämman tar fram förslag till styrelseledamöter och revisorer samt arvodering till dessa. Beslut om förslagen fattas på årsstämman. Aktieägare kan framlägga förslag genom att kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. På en extra bolagsstämma som hölls den 5 december 2019, antogs Instruktioner för valberedningen som gäller tills vidare.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Styrelsens ledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsens ledamöter
  • Ersättning for utskottsarbete
  • Ändringar i instruktion for valberedningen, om det är påkallat
  • Revisorer och revisorsarvoden då beslut ska fattas om detta vid följande årsstämma

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Prenumerera på information från Electrolux Professional Group