Skip to content

VD-kommentar

Delårsrapport Q1 2024

”Jämförbar vinst ökade”Alberto-Zanata-portrait-jpg

Under det första kvartalet förbättrades jämförbar lönsamhet drivet av Storkök och dryck trots en svagare organisk försäljningsutveckling.

Organiskt minskade försäljningen med 4,3%, jämfört med den starka försäljningen föregående år. Försäljningen ökade totalt med 2,9% inklusive förvärvet av TOSEI och uppgick till 326 Mkr (340) inklusive integrationsrelaterade kostnader för TOSEI på 38 Mkr, vilket resulterade i en EBITA-marginal på 10,7% (11,4). Exklusive integrationsrelaterade kostnader skulle jämförbar EBITA ha varit 364 Mkr och EBITA-marginalen 11,9%.

Försäljningen inom Storkök och dryck minskade organiskt med 3,1% jämfört med föregående år. EBITA förbättrades, vilket resulterade i en EBITA-marginal på 10,9% (9,6). EBITA inkluderar integrationsrelaterade kostnader på 11 Mkr. Exklusive integrationskostnader skulle den jämförbara marginalen ha varit 11,4%. Försäljningen på vår största marknad, Europa förblev oförändrad, medan USA minskade med 9% och APAC-MEA med 2%. Vi fortsätter se tecken på återhämtning i USA. Orderingången var högre än för ett år sedan i både Nordamerika och Europa.

Försäljningen inom Tvätt minskade organiskt med 5,9% jämfört med förra årets starka försäljning under motsvarande kvartal. EBITAmarginalen uppgick till 13,7% (18,1). Marginalminskningen beror på lägre volymer, delvis på grund av försenade leveranser och kostnader om 26 Mkr relaterade till integrationen av TOSEI. Exklusive integrationskostnader skulle den jämförbara marginalen ha varit 15,9%. Orderingången var betydligt högre än för ett år sedan.

Integrationen av TOSEI, som förvärvades den 10 januari 2024, fortskrider i enligt med plan. TOSEI tillförde försäljning om 240 Mkr under kvartalet. Försäljningen minskade jämfört med förra året på grund av en svag utveckling på tvättmarknaden. Jämförbar lönsamhet (exklusive integrationsrelaterade kostnader) bidrar dock till koncernens marginal.

Det operativa kassaflödet efter investeringar förbättrades och uppgick till 183 Mkr (87). Under kvartalet förvärvade vi TOSEI för 1 620 Mkr. I mars lanserade vi ett MTN-program (medium-term note) i Sverige med en ram på 5 Mdrkr, och vi emitterade våra första obligationer om 900 Mkr. Marknadens respons var mycket positiv.

Relaterat till hållbarhet visade Electrolux Professional Group återigen att vi är branschledare. Vi har behållit vårt B-betyg i Carbon Disclosure Program (CDP), fått betyget låg risk-ESG i Sustainalytics och fått Ecovadis Silver-betyg (top 15%), vilket gör att vi kan betraktas som en föredragen leverantör. Dessutom har CO₂-utsläppen från vår verksamhet minskat med 17% jämfört med förra året.

Vår ambition är att förbättra vår marginal genom kostnadseffektivitet, mix, volym och realiserande av synergier från förvärv. Den förbättrade jämförbara vinsten visar att kvartalet var ytterligare ett steg i rätt riktning.”

Alberto Zanata, VD och Koncernchef